Poikkeuslupa merimetsojen ampumiselle

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalueelle poikkeusluvan vuosittain 1000 merimetson syysaikaiseen ampumiseen kalastukselle aiheutuvien vakavien vahinkojen ehkäisemiseksi. Lupa on voimassa vuoden 2024 loppuun saakka. 

Merimetsojen ampuminen on sallittu 1.8. alkaen alueilla, joilla ampumisesta ei arvioida aiheutuvan häiriötä muulle lajistolle. Lupa-alueeseen kuuluu Rauman kaupungin omistama Selkämeren kansallispuistoon kuuluva alue, jolla ampuminen on sallittua vain, jos Metsähallitus myöntää siihen luvan. Merimetsojen ampuminen on sallittu Iso Järviluodolla ja Vähä Järviluodolla, sekä lupakarttaa merkittyjen puuttomien luonnonsuojelualueiden suojavyöhykkeillä vasta 20.8. alkaen. Tällöin alkaa myös vesilintujen metsästyskausi ja luodoilla pesivän linnuston pesimäkausi on ohi.

Varovaisuusperiaatetta noudattaen lupaa kevätaikaiseen merimetsojen ampumiseen ei myönnetty. Kevät on lintujen elinkierron ja lisääntymisen kannalta tärkeää aikaa, ja hakemuksen mukaisesta kevätaikaisesta merimetsojen ampumisesta muulle linnustolle aiheutuvaa häiriötä ei voida poissulkea.